Doe nu een belastingvrije schenking aan de Ulebelt

Waarschijnlijk wist u al dat u gift(en) onder bepaalde voorwaarden kunt aftrekken bij uw aangifte Inkomstenbelasting.
Uw bijdrage als “Vriend van de Ulebelt” wordt ook als aftrekbare gift aangemerkt omdat De Ulebelt een ANBI (algemeen nut beogende instelling) status heeft.

De belastingdienst maakt een onderscheid tussen periodieke giften en gewone giften.
Periodieke giften kunnen volledig en zonder aftrekbeperking worden afgetrokken van uw belastbaar inkomen terwijl voor gewone giften wel aftrekbeperkingen gelden.

Wat is een periodieke gift?

Uw gift is een periodieke gift als u aan deze voorwaarden voldoet:

  • U geeft jaarlijks hetzelfde bedrag aan de Ulebelt. U mag zelf weten of u uw jaarlijkse gift in 1 keer of in meerdere termijnen binnen het jaar betaalt.
  • U betaalt het bedrag minimaal 5 jaar achter elkaar.
  • U hebt vastgelegd wanneer uw jaarlijkse gift stopt, bijvoorbeeld na 5 jaren. Overlijdt u vóór die termijn verloopt, dan moet de jaarlijkse gift stoppen bij uw overlijden

U mag uw periodieke gift geheel aftrekken als u aan de volgende voorwaarden voldoet:

  • Uw gift gaat naar een ANBI (algemeen nut beogende instelling); De Ulebelt heeft deze status.
  • U hebt de periodieke gift vastgelegd in een overeenkomst die u door de notaris laat opmaken of u sluit zelf de overeenkomst met de Ulebelt. (Deze overeenkomst is te downloaden op de site van de belastingdienst of bij ons verkrijgbaar).
  • U krijgt niets in ruil voor uw periodiek gift

Wat is een gewone gift?

Voldoet uw gift niet aan de hiervoor genoemde voorwaarden dan wordt de gift als gewone gift aangemerkt.

U mag uw gift(en) slechts beperkt aftrekken

Het totaal bedrag van al uw giften, na aftrek van 1% van uw verzamelinkomen (met een minimum van € 60,00) mag u aftrekken als persoonsgebonden aftrek, doch maximaal 10% van uw gezamenlijke drempelinkomen

Hoe groot is uw belastingvoordeel als u een gift aan de Ulebelt doet?

Het bedrag dat u uiteindelijk exact terugkrijgt van de fiscus is afhankelijk van uw inkomenssituatie.
Hieronder volgen 2 voorbeelden, waarbij wordt uitgegaan van een tarief in de Inkomstenbelasting van 37%, uitgaande van een volledig aftrekbare periodieke gift en het al dan niet schenken van het belasting voordeel.

Rekenvoorbeeld

Wat als u het belastingvoordeel zelf houdt
U geeft 100 euro. U krijgt 37% = 37 Euro van de belasting terug
Uw gift van 100 euro kost u dan netto 63 euro

Wat als u het belastingvoordeel aan de Ulebelt geeft
U geeft 159 euro. U krijgt 37% = 59 euro van de belasting terug
Uw gift van 159 euro kost u dan netto 100 euro
De Ulebelt ontvangt dan 59 euro méér.
Om de hoogte van de gift die u aan de Ulebelt wil geven zodanig te berekenen dat u op het door uw gewenste netto bedrag uitkomt kunt u de volgende formule gebruiken :

Netto gift € xx gedeeld door 63 maal 100 = gift aan Ulebelt.

Stel dat de door u gewenste netto gift € 150 bedraagt, dan zal de gift aan de Ulebelt
€ 150 : 63 x 100 = € 238 bedragen.

Bent u ondernemer?

Indien uw gift als sponsoring (bedrijfsuitgave) wordt aangemerkt , kunt u het gehele bedrag van de sponsoring ten laste van uw jaarwinst brengen.