De Ulebelt ondersteunt en faciliteert het Platform Natuur en Milieu Deventer, het overlegplatform tussen de natuur- en milieuorganisaties onderling en de gemeente Deventer. Daarnaast is het Platform leverancier van lokale kennis aan de Adviesraad Natuur en Milieu, de formele adviesraad voor de gemeente Deventer op het beleidsterrein natuur en milieu. De Ulebelt verzorgt de secretariële ondersteuning van het Platform. De vergaderingen vinden plaats in De Ulebelt.

Het Platform is bedoeld om ervaringen en activiteiten uit te wisselen en om gezamenlijk een standpunt te bepalen over tal van onderwerpen op het gebied van natuur, milieu, landschap, duurzaamheid, natuur- en milieueducatie. Tevens vindt er uitwisseling plaats over activiteiten die De Ulebelt organiseert en waarbij organisaties die deelnemen aan het Platform, zijn betrokken.
Het ambtelijk overleg met de gemeente is bedoeld om informeel in een vroeg stadium van gedachten te wisselen over uiteenlopende onderwerpen op het gebied van natuur en milieu die in de gemeente spelen of gaan spelen. Het Platform kan ook op eigen initiatief onderwerpen aansnijden die de aangesloten organisaties bezig houden.

Deelnemende organisaties:

IVN (Vereniging voor Natuureducatie en duurzaamheid)
Doelstelling: Het IVN is een vereniging van vrijwilligers die zich daadwerkelijk wil inzetten voor het behoud van de natuur en een goed leefmilieu. Het IVN doet dit d.m.v. verschillende werkgroepen, uitgeven van fiets- en wandelroutes, organiseren van excursies, cursussen en andere publieksactiviteiten.

Imkervereniging Deventer
De Imkervereniging Deventer is een club van mensen die genieten van hun groene hobby, het houden van bijen. De Imkervereniging is er primair om haar leden te helpen bij het houden van bijen en alles wat daar verder bij komt kijken. Getracht wordt om omstandigheden voor de insecten rond Deventer te verbeteren of in stand te houden waar ze goed zijn. Voorlichting wordt gegeven aan imkers en niet-imkers betreffende natuureducatie bekeken vanuit de optiek van de bijenhouderij. Er worden mogelijkheden geboden om kennis te maken met de bijenhouderij, en hulp gegeven bij het eventueel beginnen met deze hobby.

Deventer Bomenstichting
De Deventer Bomenstichting zet zich in voor behoud van bomen en groen in de gemeente Deventer.

Vogelwerkgroep IJsselstreek
Doelstelling: Vogelwerkgroep “de IJsselstreek” is in 1967 opgericht met als doelstelling het onderzoeken en beschermen van vogels in het Midden IJsselgebied tussen Wijhe en Zutphen

Werkgroep De Groene Knoop
Doelstelling: onderhoud en beheer van landschapselementen van historische waarde. Vrijwilligers voeren werkzaamheden uit die normaal gesproken zouden blijven liggen.

KNNV (Koninklijke Nederlandse Natuurhistorische Vereniging)
Doelstelling: Natuurbeleving, natuurstudie en natuurbescherming. Een vereniging voor veldbiologie in de vorm van excursies, lezingen, studies en inventarisaties.

Contact: Mevr. Anema-Roelveld (0575-431821).

Transition Town Deventer
Transition Towns zijn lokale gemeenschappen (grote en kleine steden, dorpen, wijken, eilanden) die zelf aan de slag gaan om hun manier van wonen, werken en leven minder olie-afhankelijk en meer zelfvoorzienend te maken. Piekolie en klimaatverandering zijn de belangrijkste drijfveren om in actie te komen voor verandering van onderop!
Transition Towns werken aan oplossingen en laten zien hoe je die zelf organiseert. Het Transition Towns-concept doet een beroep op de eigen inzichten, wijsheid, creativiteit en ervaringen van gewone mensen. Transition Towns zijn gebaseerd op de kracht van de lokale gemeenschap

Fietsers Bond (ENFB)
De Fietsersbond is de grootste belangenvereniging voor fietsers in Nederland met 30.000 leden. De Fietsersbond komt op voor de belangen van fietsers. De lokale afdeling signaleert knelpunten voor fietsers, voert overleg met ambtenaren, lobbyt bij politici en voert zonodig actie. Sommige afdelingen richten zich direct op fietsers met fietsverlichtingacties in het najaar, fietstochten of voorlichting aan ouderen of scholieren.

Geologische Vereniging IJsselland
Het vergroten van de kennis van de leden op diverse geologische gebieden.

Hoogstambrigade Salland
Behoud en herstel van cultuurerfgoed. Ontspanning voor mensen die in de natuur willen werken en bezig zijn. Voorlichting geven over c.q. mensen bewust maken van dit stuk natuur in ieders nabijheid. Het weer in gezonde vorm brengen en herstellen van oude, vaak achterstallig onderhouden, hoogstam-fruitboomgaarden. Eigenaren actief stimuleren om hun eigen boomgaarden weer te gaan onderhouden en waar nodig te (laten) herstellen door nieuwe aanplant.

Nivon (Nederlands Instituut voor Volksontwikkeling en Natuurvriendenwerk)
Doelstelling: Persoonlijke ontplooiing en duurzame recreatie, op het snijvlak van natuur en cultuur.

Agrarische Natuur Vereniging ‘Groen Salland’
Een ruim 100 leden tellende agrarische natuurvereniging in het Overijsselse Salland. Zij willen de (agrarische) natuur en het cultuurlandschap in Salland behouden én versterken, met als uitgangspunt een evenwichtige en verantwoorde integratie van landbouw, natuur en landschap.

Adviesraad N&M
De Adviesraad Natuur en Milieu in Deventer werd begin 2003 ingesteld door het college van B&W. De raad heeft een officiële status en adviseert de gemeente over beleid op het gebied van natuur, milieu en duurzame ontwikkeling. De benodigde kennis komt grotendeels van leden van het Platform voor Natuur en Milieu. Via dit Platform hebben zo’n 15 organisaties bijgedragen aan adviezen. De meeste zijn ‘groen’ zoals het IVN, Stichting Natuur Anders en de Bomenstichting, maar ook organisaties uit het ‘grijze milieu’, zoals Hogeschool Saxion, zijn vertegenwoordigd.
De adviesraad heeft in het recente verleden advies gegeven over gemeentelijke plannen als het Milieubeleidsplan, het Afvalplan, het Windenergieplan, het Bedrijvenpark Epse-Noord, de Keuzenota bomenbeleid en de Keuzenota groenbeleid. Of de adviezen van de raad inderdaad leiden tot een meer duurzaam gemeentelijk beleid kan bijvoorbeeld blijken uit de jaarlijkse duurzaamheidsmeting: www.la21.nl.